Kick, Ban... Room Chat

Đối với người tạo ra room chat sẽ có những quyền sau đây (Bắt buộc login vào room chat)

    1. Kick,Ban : cho phép bất cứ ai trong room

    Ex: Muốn kick 1 ai đó trong room do các hành vi nói bậy, spam ....

           Click chuot lên nick đó, sẽ xuất hiện menu trong đó có chức năng kick và chọn chức năng Kick (Đá ra khỏi room), Ban (Cấm vào room)

    2. Moderator: cho phép quản lý room, cho phép kick bất cứ ai trừ (Admin, Moderator khác)

    3. Admin: cho phép quản lý room, cho phép Kick, Ban bất cứ ai trừ (Admin) hoặc la cấp quyền cho bất cứ user nào