Gắn Room lên FORUM

 

 Gắn room chat của bạn đã tạo lên website cá nhân, Blog, Forum...

     Các  bước thực hiện:

     Step1:  Đăng ký và tạo room chat riêng

      -Bạn phải đăng ký tài khỏan trên ZicZac

      -Bạn chọn mục tạo room chat riêng

       Xem chi tiết tại phần hướng dẫn việc đăng ký và tạo room chat riêng  Cách tạo room riêng

     Step2: Sao chép đọan dữ liệu để gắn lên, Forum, Blog..

     [FLASH]http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash" width="640" height="385"[/FLASH]

  - Thay thế XXXXX bằng tên room bạn đã tạo ở Step 1.

      -Và sau đó copy để sao chép đọan dữ liệu này dán vào bài post trong FORUM.

 

 Room chat cho phép kết hợp member của forum (điều kiệm bạn biết code php )Ví dụ: trong đoạn mã nhúng

 

  [FLASH]http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash" width="640" height="385"[/FLASH]

 

thay thế thành

  [FLASH]http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX&USERID=boy_SG quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash" width="640" height="385"[/FLASH]

 

hoặc là

  [FLASH]http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX&USERID=Linh_Cute quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash" width="640" height="385"[/FLASH]Do vậy bạn phải biết code php -> khi login vào bạn gán tên của nguoi đó vào lúc load room chat 

 

$member_username: là tên truy cập trong hệ thống của bạn (Forum, Blog , Wesite bất kỳ)

   [FLASH]http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX&USERID={$member_username} quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash" width="640" height="385"[/FLASH]

  

   Step3:  Vào trang bạn mới gắn để kiểm tra room đã được gắn lên  Forum chưa

 

 Ex:  Click vào đây xem room gắn trên Forum