Tích hợp member (Forum, Blog...) vào Room

  Room chat cho phép tích hợp member (Blog, Forum , Websites... )  [điều kiệm bạn biết code php, aspx... ] Ví dụ: trong đoạn mã nhúng    Thay thế XXXXX bằng tên room bạn đã tạo

 

  ...http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash" .....

 

thay thế thành

  ...http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX&USERID=boy_SG quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash"....

 

hoặc là

  ...http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX&USERID=Linh_Cute quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash"......Do vậy bạn phải biết code php, aspx... -> khi login vào bạn gán tên của nguoi đó vào lúc load room chat 

 

$member_username: là tên truy cập trong hệ thống của bạn (Forum, Blog , Wesite bất kỳ)   ...http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXXX&USERID={$member_username} quality="high"  type="application/x  

-shockwave-flash".....