Emotions Cho Room Chát

                                                          Cú pháp Emotions Dùng Trong Room

-Các bạn bấm cú pháp giống như trong hình sẽ xuất hiện Demo hình mới ( Xem Link dưới ) :

 

      +Xem Cú Pháp ở Đây :Cú Pháp Hình 1     hoặc    Cú Pháp Hình 2

 

  :S01:    ....   :S50:

 

  :B01:    ....   :B50:

 

:w01:        :w02:       :w03:        :w04:        :w05:         :w06:         :w07:        :w08:      :w09:        :w10:         :w11:      :w13:         :w13:

:w14:        :w15:       :w16:        :w17:        :w18:         :w19:         :w20:        :w21:      :w22:        :w23:         :w24:      :w25:         :w26:

 

:w27:         :w28:          :w29:        :w30:

Cú Pháp Hình : :F01: > :F31:

 

Cú Pháp Hình :  :Z01:  > :Z30:

 

Cú Pháp Hình : :T01: > :T35: