Gắn Room lên Blog.com.vn

 Gắn room chat của bạn đã tạo lên www.blog.com.vn  (http://blog.com.vn)

     Các  bước thực hiện:

     Step1:  Đăng ký và tạo room chat riêng 

      -Bạn phải đăng ký tài khỏan trên ZicZac

      -Bạn chọn mục tạo room chat riêng

       Xem chi tiết tại phần hướng dẫn việc đăng ký và tạo room chat riêng  Cách tạo room riêng

       Note: Bạn vui lòng ghi nhớ Room ID đã tạo trong Step 1 để sử dụng trong Step 2 (b)

 

     

     Step2:  Gắn room chat trong www.blog.com.vn

       a. Click vào phần cá nhân

           Sau đó di chuyễn chuột click lên nick (ziczac.vn) của mình. Sẽ xuất hiện 1 khung để nhập nộ dung text (Xem hình minh hoạ bên dưới)

 

      b: Copy đọan code bên dưới vào mục nội dung

          - Mã code:

 

<div style="width:100%; height:95%"><style>.clsZicZac { display:block; background:url("http://static.ziczac.vn/zz/images/logoroom.gif") no-repeat top right; }  .clsZicZac:hover { background:url("http://static.ziczac.vn/zz/images/logo.gif") no-repeat top right; } </style><embed width=100% height=480 src="http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf" flashVars="UID=XXXX" quality="high"  name="preloader" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> <a href= "http://ziczac.vn/register" class="clsZicZac"><img alt="ZicZac Room" src="http://static.ziczac.vn/zz/images/b.gif" width=100% height="45" style="border:0px"/></a></div>

 

          -Sau đó thay thế XXXX bằng Room ID đã tạo ở Step 1

 

 

           Ví dụ : Bạn đã tạo room chat có Room IDZicZac

           Copy mã code sau vào mục nội dung

<div style="width:100%; height:95%"><style>.clsZicZac { display:block; background:url("http://static.ziczac.vn/zz/images/logoroom.gif") no-repeat top right; }  .clsZicZac:hover { background:url("http://static.ziczac.vn/zz/images/logo.gif") no-repeat top right; } </style><embed width=100% height=480 src="http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf" flashVars="UID=ZicZac" quality="high"  name="preloader" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> <a href= "http://ziczac.vn/register" class="clsZicZac"><img alt="ZicZac Room" src="http://static.ziczac.vn/zz/images/b.gif" width=100% height="45" style="border:0px"/></a></div>

         

 Ví dụ : Bạn đã tạo room chat có Room ID là Ket_Ban_Bon_Phuong

           Copy mã code sau vào mục nội dung

<div style="width:100%; height:95%"><style>.clsZicZac { display:block; background:url("http://static.ziczac.vn/zz/images/logoroom.gif") no-repeat top right; }  .clsZicZac:hover { background:url("http://static.ziczac.vn/zz/images/logo.gif") no-repeat top right; } </style><embed width=100% height=480 src="http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf" flashVars="UID=Ket_Ban_Bon_Phuong" quality="high"  name="preloader" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> <a href= "http://ziczac.vn/register" class="clsZicZac"><img alt="ZicZac Room" src="http://static.ziczac.vn/zz/images/b.gif" width=100% height="45" style="border:0px"/></a></div>

 

                

 

 

       Step3: Click nút Lưu (Kết thúc)

 

       Step4: Click ra ngòai , kiểm tra room chat  được gắn lên chưa

     Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!