Xếp gạch 2

Bạn dùng 4 phím mũi tên để xoay các viên gạch theo ý mình và xếp chúng vào vị trí cần thiết để ghi điểm.