Đưa thú vào bờ

Bạn click chuột vào những con thú để đưa chúng lên thuyền và lên bờ. Bạn click giữ chuột để để di chuyển con thuyền. Mỗi lần bạn chỉ chở được một con thú mà thôi. Và bạn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình theo thời gian quy định của trò chơi.