Tìm điểm khác nhau 3

Bạn hãy nhanh mắt tìm ra những điểm khác nhau của hai bức tranh này nhé. Bạn click chuột để chơi game.