Tìm điểm khác nhau 1

Bạn hãy nhanh mắt tìm ra những điểm khác nhau giữa hai bức tranh trong thời gian ngắn nhất để ghi điểm