Nhanh mắt

Bạn hãy nhanh mắt và ghi nhớ xem trái banh ở trong ly nào để đoán chính xác sau khi các cái ly được đổi vị trí. Bạn click chuột trái để chơi game.