Chuột đưa thư

Bạn sẽ giúp cho chú chuột chuyển các thư tín đi đến những nơi nhận. Bạn click những vòng sáng màu xanh để giúp chú chuột có thể đi đến nơi