Cậu bé Alias 2

Bạn 1 lần nữa vào vai chú bé này, hãy tiêu diệt những thế lục độc ác đang lăm le thống trị thế giới.